Shipping, Return and Refund policy

* Door verhoogde druk op de bezorgdiensten kunnen pakketten vertraging oplopen. Oh My Lucky Stars! heeft daar geen invloed op. We vragen hiervoor begrip.

VerzendingU plaatst een bestelling en rond de betaling af. Op dat moment ontvangt u een geautomatiseerde order bevestiging via email. Indien u geen mails of sms heeft gehad, check dan de spamfolder. Of neem contact met ons op. 

Levertijd

Doorgaans is de levertijd binnen Nederland 1 tot 7 werkdagen. Voor leveringen buiten Nederland gelden andere levertijden. Deze zijn per land verschillend.

Uitzonderlijke levertijden

Als er een custom item moet worden geproduceerd, kan de levertijd oplopen naar 2 tot 8 weken. In enkele gevallen is het mogelijk uw bestelling op te halen. Indien er losse verzendkosten zouden worden berekend, komen deze te vervallen. Ophalen kan alleen indien hier vooraf contact over is geweest en de ophaalafspraak is bevestigd (omgeving Zaandam)

Betaling

Betaling kan met iDEAL, Giropay, Belfius Direct Net, EPS, SOFORT Banking, Paypal en SEPA Overboeking. Er is geen mogelijkheid voor after pay. Alle betalingen dienen voorafgaand aan de levering van de producten te zijn voldaan.

Kosten

Een standaard verzending in Nederland kost 8,50 euro inclusief verpakkingsmateriaal tot 23 kg. Verzendingen naar het buitenland worden per land behandeld ook hier geld de prijs tot 23 kg.

Je kunt de verzendkosten zien zodra de adresgegevens aan je bestelling zijn toegevoegd. Dit doe je door op je winkelmandje te klikken en de eerste stappen van de checkout te doorlopen. De bestelling is pas afgerond als de betaling is voldaan. Voor die tijd kan je de bestelling vrijblijvend afbreken.

Adres gegevens

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het verzendadres juist in te voeren en/of te controleren wanneer dit reeds is ingevuld. Eventuele extra verzendkosten of het zoek raken van het pakket vanwege verkeerde gegevens worden verhaald op de klant. 

Ontvangst van goederen

De klant draagt de verantwoordelijkheid voor het in ontvangst nemen van het pakket en/of het op tijd ophalen op een service punt. U dient de track&trace code regelmatig te controleren om te controleren. Eventuele extra verzendkosten worden betaald door de klant.

Retourbeleid

Retourneren

Volgens het Europees recht heeft u tot en met 14 dagen na datum van ontvangst recht op het herroepingsrecht. Alleen de persoon die de aankoop heeft volbracht, kan een retour aanvragen. U kunt (een deel van) uw bestelling retourneren via de volgende 4 stappen.

STAP 1

Pak de retour items zorgvuldig in en noteer duidelijk uw NAAM, het ORDERNUMMER en welke artikelen retour gaan. Zonder deze gegevens kan een retour niet worden verwerkt. Onderaan deze pagina vindt u een voorbeeld brief.

STAP 2

Label en frankeer het pakket via POSTNL online en lever het in op een POSTNL service punt. Vanuit het buitenland dient u te verzenden met een bezorgdienst die samenwerkt met POSTNL. U kunt dit navragen bij de bezorgdienst. Zorg altijd dat het adres duidelijk zichtbaar is op het pakket.

Het retour adres:
Oh My Lucky Stars!
Parkstraat 37
1506 WB Zaandam
Nederland

STAP 3

De verantwoordelijkheid van de zending ligt bij u. Bewaar het verzendbewijs en de trackingsgegevens goed en net zolang tot de retour verwerkt is. 

STAP 4

Een retour wordt gemiddeld binnen 8 werkdagen verwerkt. Terugbetaling geschied indien een retour in goede staat is ontvangen en geschied op de bron van betaling. Oh My Lucky Stars! heeft geen toegang tot de volledige betalingsgegevens van de klant. De terugbetaling is een geautomatiseerd proces.

De kosten van retour zijn voor rekening van u, de klant. 

De klant is verantwoordelijkheid dat het pakket retour komt. U kiest zelf de wijze van retour zoals onverzekerd, aangetekend, verzekerd. U kunt de opties navragen bij de bezorgdienst. Bij een eventueel zoek raken van het pakket, kunt u contact opnemen met de betreffende bezorgdienst. Het aankoopbedrag wordt in dat geval niet door ons gerestitueerd. U kunt in dat geval een claim indienen bij de bezorgdienst. Bewaar altijd het verzendbewijs en de trackings gegevens tot na verwerking van de retour.

Een retour wordt goedgekeurd indien het product onbeschadigd is, in de originele verpakking zit. Er zijn in het geval van textiel geen sporen dat het artikel gedragen is anders dan passen voor de maat. In geval van rookgeur, deodorant strepen, grip sporen, wasmiddel, etc, wordt het product NIET retour genomen en aan een goed doel geschonken.

Terugbetaling Retour

Er wordt gewacht met terugbetaling totdat de retour zending in ons bezit is. Een retour wordt gemiddeld binnen 8 werkdagen verwerkt. Terugbetaling geschied indien een retour in goede staat is ontvangen. U wordt terugbetaald middels het betaalmiddel van de oorspronkelijke transactie. Dit gebeurd automatisch en geblindeerd. Oh My Lucky Stars! heeft geen inzage in uw bankgegevens. Indien het e-mailadres is ingevuld, ontvangt u een alert zodra de retour is verwerkt. 

Tegoeden kunnen niet retour.

Tegoeden kunnen niet retour.

Ruilen

Indien u een vervangend product wenst, dient u een nieuwe bestelling te plaatsen.

Pakket vertraagd of zoek 

Indien een pakket niet geleverd is, wordt een onderzoek ingesteld. Dit kan 2 weken duren. Afhankelijk van het onderzoek wordt besloten of de verantwoordelijkheid ligt bij de bezorgdienst of bij de shop. In het eerste geval kunt u het pakket claimen bij de bezorgdienst. In dat laatste zal de shop met de oplossing komen. Het is dus niet automatisch zo dat de shop het pakket vergoed of het product opnieuw zal verzenden. Indien is getekend voor een pakket is aan de wettelijke voorwaarde voldaan een pakket te leveren en kunt u uw claim indienen bij de betreffende bezorgdienst. Indien track&trace de status ‘geleverd’ aangeeft, kunt u een schadeclaim indienen bij de bezorgdienst. Oh My Lucky Stars! zal u bijstaan door levering van alle informatie die u nodig heeft. Indien u betaald via paypal, dan heeft u mogelijk recht op aankoopbescherming vanuit deze betalingsdienst.

MODELFORMULIER VOOR RETOURNEREN 

Dit formulier kunt u uitprinten of handmatig overschrijven en toevoegen aan uw retourzending. Het is belangrijk om altijd duidelijk uw NAAM en het ORDERNUMMER aan het PAKKET toe te voegen. Zonder uw naam en ordernummer kunnen wij het retour bedrag NIET terugboeken.

* Parcels may be delayed due to increased pressure on delivery services. Oh My Lucky Stars! has no influence on that. We ask for understanding for this.

ShippingYou place an order and complete the payment. At that time you will receive an automated order confirmation via email. If you have not received any emails or text messages, check the spam folder. Or contact us.

Delivery time

Usually the delivery time within the Netherlands is 1 to 7 working days. Different delivery times apply for deliveries outside the Netherlands. These differ per country.

Exceptional delivery times

If a custom item needs to be produced, the delivery time can be 2 to 8 weeks. In some cases it is possible to pick up your order. If separate shipping costs would be charged, these will be waived. Collection is only possible if contact has been made in advance and the collection appointment has been confirmed (Zaandam area)

Payment

Payment is possible with iDEAL, Giropay, Belfius Direct Net, EPS, SOFORT Banking, Paypal and SEPA Transfer. There is no option for after pay. All payments must be made prior to delivery of the products.

Costs

A standard shipment in the Netherlands costs 8.50 euros including packaging material up to 23 kg. Shipments abroad are handled per country, also here the price applies up to 23 kg.

You can see the shipping costs once the address details have been added to your order. You do this by clicking on your shopping cart and going through the first steps of the checkout. The order is only completed when payment has been made. Before that time you can cancel the order without obligation.

Address data​

It is the responsibility of the customer to enter the shipping address correctly and/or check if it has already been entered. Any additional shipping costs or the loss of the package due to incorrect information will be charged to the customer.

Receipt of goods

The customer is responsible for receiving the package and/or collecting it on time at a service point. You should check the track & trace code regularly to check. Any additional shipping costs are paid by the customer.

Return Policy​

Return​

According to European law, you are entitled to the right of withdrawal up to and including 14 days after the date of receipt. Only the person who completed the purchase can request a return. You can return (part of) your order via the following 4 steps.

STEP 1

Pack the returned items carefully and clearly note your NAME, ORDER NUMBER and which items are being returned. Without this information, a return cannot be processed. At the bottom of this page you will find a sample letter.

STEP 2

Label and frank the package via POSTNL online and hand it in at a POSTNL service point. From abroad you must send with a delivery service that cooperates with POSTNL. You can check this with the delivery service. Always make sure the address is clearly visible on the package.

The return address:
Oh My Lucky Stars!
Parkstraat 37
1506 WB Zaandam
The Netherlands

STEP 3

The responsibility of the shipment lies with you. Keep the proof of shipment and tracking information safe and until the return has been processed. 

STEP 4

A return is processed on average within 8 working days. Refunds will be made if a return has been received in good condition and made at the source of payment. Oh My Lucky Stars! does not have access to the full payment details of the customer. The refund is an automated process.

The costs of return are for the account of you, the customer.

The customer is responsible for returning the package. You choose the method of return such as uninsured, registered, insured. You can check the options with the delivery service. If the package is lost, you can contact the relevant delivery service. In that case, the purchase amount will not be refunded by us. In that case, you can submit a claim to the delivery service. Always keep the proof of shipment and tracking information until after the return has been processed.

A return is approved if the product is undamaged and in its original packaging. In the case of textiles, there are no traces that the item has been worn other than trying on for size. In case of smoke smell, deodorant stripes, grip traces, detergent, etc, the product will NOT be returned and donated to a good cause.

Refund Return

Reimbursement will be waited until the return shipment is in our possession. A return is processed on average within 8 working days. Refunds will be made if a return has been received in good condition. You will be refunded using the payment method of the original transaction. This happens automatically and blinded. Oh My Lucky Stars! has no access to your bank details. If the e-mail address has been entered, you will receive an alert as soon as the return has been processed.

Credits cannot be returned. 

Exchange

If you want a replacement product, you must place a new order.

Parcel delayed or missing

If a package has not been delivered, an investigation will be initiated. This can take 2 weeks. Depending on the investigation, it will be decided whether the responsibility lies with the delivery service or with the shop. In the first case, you can claim the package from the delivery service. In the latter, the shop will come up with the solution. It is therefore not automatically the case that the shop will reimburse the package or resend the product. If a package has been signed for, the legal condition to deliver a package has been met and you can submit your claim to the relevant delivery service. If track & trace indicates the status ‘delivered’, you can submit a claim to the delivery service. Oh My Lucky Stars! will assist you by supplying all the information you need. If you pay via paypal, you may be entitled to purchase protection from this payment service.

MODEL FORM FOR RETURNS

You can print this form or manually overwrite it and add it to your return shipment. It is important to always clearly add your NAME and ORDER NUMBER to the PACKAGE. We cannot refund the return amount without your name and order number.